Zásady ochrany osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Zásady“) je poskytnout Vám informace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme a z jakého důvodu. Tyto Zásady se týkají primárně našich zákazníků, dále pak v adekvátní míře i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů našich služeb a ) návštěvníků našich webových stránek.

Tyto Zásady jsou publikovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Jsou účinné od 25. května 2018.

I. Základní informace

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je společnost Inka Kratochvílová IČ 035 21 281 se sídlem Průběžná 2485/28; 370 04, České Budějovice. Zpracováním osobních a dalších údajů může naše společnost (dále jen „Správce“) pověřit další subjekty, s nimiž má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (zaměstnance, externí dodavatele služeb).

Veškeré námi zpracovávané jsou získávány a zpracovávány za účelem plnění smlouvy, nebo právních povinností a jejich zpracovávání je prováděno na základě zákonného titulu. Ostatní osobní údaje, které jsou zpracovávány nad rámec zákonného titulu, tzn. na základě souhlasu subjektu (zákazníka), jsou zpracovávány pouze s informovaným a svobodným souhlasem subjektu osobních údajů, který je předem na tyto skutečnosti upozorněn.

Jelikož neprovádíme zpracovávání osobních údajů zaměstnanců ani zákazníků nad rámec zákonné povinnosti, neprovádíme zpracovávání citlivých údajů, nejsme společnost s více jak 249. zaměstnanci ani neprovádíme systematický a hromadný sběr osobních údajů, nebyl námi jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje zákazníků ani zaměstnanců nepředáváme mezinárodním organizacím, ani zemím mimo EU. Veškeré zpracování osobních údajů provádíme na území EU, a to s těmi Zpracovateli, kteří jsou vázáni Zpracovatelskou smlouvou a platnou legislativou.

Neprovádíme automatizované profilování či další typy zpracování, které by na základě preferencí a chování zákazníků mělo vliv na nabízené služby.

II. Správce osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje našich zákazníků, tzn. těch fyzických a právnických osob, jež navštíví naše webové stránky www.korektury-bakalarskeprace.cz, zašlou nám dotaz, či objednávku na k tomu určený email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo vznesou tel. dotaz na čísle +420 773 831 133.

Účel zpracování

Osobní údaje zpracováváme za účelem plnění Smlouvy a zákonných povinností, tzn. zpracování objednávky, kterou Subjekt osobních údajů provede na našich webových stránkách a dále za účelem splnění povinností vůči příslušným úřadům ČR. Zpracovávány jsou zejména: jméno, příjmení, dodací adresa, adresa fakturace, e-mailová adresa a tel. kontakt.

Dále jsou zpracovávány osobní údaje, které generuje každý návštěvník webu www. korektury-bakalarskeprace.cz (vč. Subjektu, který vytvoří objednávku) v okamžiku, kdy na naše webové stránky vstoupí. Jedná se o IP adresu a další online identifikátory klientského prohlížeče a zařízení.

Ty osobní údaje, které nejsou v tomto výčtu (viz výše) uvedeny, zpracováváme pouze na základě explicitního souhlasu Subjektu se zpracováním osobních údajů, přičemž tyto údaje jsou získávány výhradně na základě souhlasu Subjektu údajů, který je vždy srozumitelně a v plné šíři obeznámen s rozsahem a účelem zpracování údajů.

Doba zpracování

Osobní údaje našich Zákazníků zpracováváme pouze po dobu trvání smluvního vztahu, tedy od okamžiku objednávky, po ukončení plnění (poskytnutí služby), rozšířenou o záruku na dílo v délce 1. roku. Osobní údaje, jejichž zpracování je vyžadováno platnou legislativou, zpracováváme (archivujeme) po dobu stanovenou těmito předpisy. V případě nutnosti hájit náš oprávněný zájem, zpracováváme tyto údaje pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto práv.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje získáváme přímo od Subjektu údajů během vytvoření objednávky, položení dotazu Subjektem, či návštěvou webu www.korektury-bakalarskeprace.cz. Subjekt osobních údajů vždy informujeme, jaké osobní údaje musí pro účely plnění Smlouvy poskytnout.

III. Zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje jsou Subjektem údajů ukládány na serverech webhostingové společnosti, určené Správcem. Webhostingová společnost a webmaster, jež se podílí na provozu webové služby, jsou vázáni zpracovatelskou smlouvou. Osobní údaje jsou následně zpracovávány už jen na počítačích pod naší přímou kontrolou.

Data, která při zpracovávání osobních údajů získáváme, nejsou zpracovávána, předávána, ani předprodávána pro jiné účely, než pro zpracování objednávek a plnění sjednaných podmínek. Osobní údaje nejsou pozměňovány, zpřístupňovány, ani předávány třetím stranám (kromě jejich zpřístupnění státním orgánům v souladu s platnou legislativou), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

IV. Příjemci osobních údajů

Osobní údaje, které zpracováváme, nejsou předávány žádným jiným Správcům. Jsou zpracovávány Správcem a subjekty na základě Zpracovatelské smlouvy za účelem poskytování webhostingových, emailových a cloudových služeb a účetnictví. Zpracovatelé se řídí výhradně smlouvou o zpracování osobních údajů – stejně jako Správce garantují zabezpečení a integritu dat, vymezují účel a dobu zpracování a jsou omezeni tím, že nesmějí údaje využít pro jiné účely.

Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním organům v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí, nebo mohou být poskytnuty jiným subjektům v rozsahu stanovením zvláštním zákonem.

V. Práva subjektů údajů

Subjektům osobních údajů poskytujeme všechna práva, která jsou závazně stanovená v nařízení GDPR. Subjekty údajů mají:

  • právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů
  • právo na opravu či upřesnění údajů, pokud subjekt údajů zjistí, že o něm zpracováváme nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zastaralé údaje
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“)

Údaje zákazníků naopak nemohou být vymazány či anonymizovány, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo určení výkon nebo obhajobu našich oprávněných zájmů.

VI. Cookies soubory

Soubory cookies standardně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů navštěvujících naše webové stránky. Ukládají se do nich uživatelské předvolby, které na webových stránkách uživatelé provádějí, tudíž uživatelé při opakovaných návštěvách našich stránek tyto údaje nemusí zadávat opakovaně.

Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele) jako krátké textové soubory a nepředstavují žádné nebezpečí pro klientské zařízení jako takové. Navštívený web je ale prostřednictvím cookies informován, které konkrétní stránky na našich stránkách a jak často uživatel navštěvuje, jaké informace vyhledává apod. Těchto informací následně můžeme využívat statistické vyhodnocování chování návštěvníků

VI. Technické zabezpečení

Údaje v elektronické podobě jsou uloženy a zpracovávány na zabezpečených serverech (protokol HTTPS). Přístup k těmto údajům mají pouze ty osoby, které s námi mají uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (tj. mají postavení zpracovatelů osobních údajů) a tyto údaje mohou využívat pouze k plnění svých pracovních povinností..

Aktuální verze zásad je vždy dostupná na webové stránce www.korektury-bakalarskeprace.cz